Wilt u meer informatie?

Privacyverklaring of privacybeleid

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, gebruiken wij deze in overeenstemming met ons privacybeleid.

SRL Mathot-Sofra en SRL Fromagerie de Rochefort zijn ervan overtuigd dat het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, kandidaten, alsook andere relaties en bezoekers van haar website van cruciaal belang is. Uw persoonsgegevens worden derhalve met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De volledige voorwaarden worden hieronder uiteengezet.

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEGINSELEN

1.1 SRL Mathot-Sofra, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6, route d'Achêne - 5561 Celles-Houyet, is ingeschreven bij de KBO onder nummer 0417.827.203, en hierna aangeduid als Mathot-Sofra, exploiteert een website via www.beurre-fromage.com (hierna de "Website").

1.2 Alle door ons verzamelde persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming, "GDPR"), Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005, bekend als de "Wet betreffende de elektronische communicatie", gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.

1.3 Wij nodigen u uit dit Privacybeleid (hierna het "Beleid") zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Beleid vermeldt de maatregelen die worden genomen in het kader van de exploitatie en het beheer van uw gegevens tijdens het gebruik van de Website, alsmede uw rechten als gebruiker.

2.2 Het Beleid is van toepassing op alle diensten die Mathot-Sofra via de Website aanbiedt.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1 Wanneer u deze Website bezoekt, kunnen wij uw gegevens op verschillende manieren verzamelen:

3.1.1 Door de gebruikers verstrekte gegevens.

Wij bewaren de gegevens die u op de Website verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

3.1.2 Met behulp van technologische hulpmiddelen verzamelde informatie.

Wanneer u op deze Website surft, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres of browsertype. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de delen van de Website die u hebt bezocht.

3.2 Door onze Website te bezoeken of uw Gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in het Beleid. Als u niet wilt of kunt instemmen met het verzamelen of verwerken van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid, maak dan geen gebruik van de Website.

3.3 U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Cécile Mathot 6, route d'Achêne - 5561 Celles-Houyet of per e-mail naar:cecile.mathot@mathot-sofra.be

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt voor de verwerking en opvolging van uw verzoeken en diensten die hieruit voortvloeien. De gegevens worden ook gebruikt om onze diensten aan u te verbeteren door informatie te verzamelen over uw belangen in de functionaliteit, de prestaties en de ondersteuning van onze diensten.

4.2 Zonder uw uitdrukkelijk verzoek zullen wij deze gegevens niet gebruiken om u onze nieuwsbrieven, commerciële of promotieaanbiedingen te bezorgen.

4.3 Wij kunnen deze Gegevens ook gebruiken om onderzoek te doen ter verbetering van onze diensten.

4.4 Wij kunnen uw gegevens openbaar maken indien dit noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of (b) onze rechten of die van de gebruikers van deWebsite te beschermen en te verdedigen.

4.5 Behalve zoals beschreven in dit artikel, staan wij de verkoop of overdracht van Gegevens aan derden niet toe zonder uw toestemming.

ARTIKEL 5: RECHT VAN BEZWAAR

5.1 Om uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven, kunt u gebruik maken van uw recht van bezwaar door te klikken op de link om uit te schrijven onderaan elk van onze nieuwsbrieven.

ARTIKEL 6: RECHT VAN INZAGE, RECHTZETTING, WISSEN EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U heeft recht op inzage, rechtzetting, wissen en beperking van de verwerking van uw Gegevens overeenkomstig de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de GDPR.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Mathot-Sofra OF per e-mail naar: cecile.mathot@mathot-sofra.be

6.3 Alvorens op een verzoek in te gaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

7.1. U hebt ook het recht om de gegevens over u die u aan Mathot-Sofra hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen wanneer de verwerking van deze gegevens met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die naar uw computer worden gestuurd door uw browser wanneer u deWebsite bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies vergemakkelijken de toegang tot en het navigeren op de Website en verhogen de snelheid en gebruiksefficiëntie ervan. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Website aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. Cookies worden ook gebruikt om het gebruik van de Website te analyseren.

8.2. Mathot-Sofra informeert u over de soorten cookies die op de Website worden gebruikt:

  • analytics cookies (Google Analytics, Facebook);

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie en aangezien zij uitsluitend zijn ingesteld voor hun technische functionaliteit, is geen uitdrukkelijke toestemming van de abonnee vereist.

8.3. Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is uw toestemming niet vereist wanneer het plaatsen van een cookie uitsluitend dient om communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het verstrekken van een onlinedienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.

8.6. Mathot-Sofra informeert u dat het deactiveren van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de Website kan beïnvloeden.

8.7. U kunt aanvaarde cookies altijd verwijderen. Indien u cookies wenst te verwijderen, zullen de door deze cookies gecontroleerde instellingen of voorkeuren eveneens worden verwijderd.

ARTIKEL 9: BEVEILIGING

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te waarborgen, hebben wij een programma opgezet om de in deze systemen opgeslagen informatie te beveiligen. Bovendien zijn onze IT-systemen voorzien van gegevensversleuteling en softwarebescherming.

ARTIKEL 10: BEWAREN VAN GEGEVENS

Na annulering van uw registratie om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, zal Mathot-Sofra uw gegevens niet bewaren om opnieuw contact met u op te nemen. Indien u onze informatie wenst te ontvangen, kunt u uw verzoek richten aan het volgende e-mailadres cecile.mathot@mathot-sofra.be

ARTIKEL 11: KLACHTRECHT

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Gegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

Privacycommissie - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel