Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Δήλωση Απορρήτου ή Πολιτική εμπιστευτικότητας

Δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την πολιτική εμπιστευτικότητας της εταιρείας μας.

Οι εταιρείες SRL Mathot-Sofra και SRL Fromagerie de Rochefort θεωρούν ότι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των πελατών, των πιθανών πελατών καθώς και των υπόλοιπων ατόμων με τα οποία σχετίζεται και των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της είναι μείζονος σημασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβάλλονται, ως εκ τούτου, σε επεξεργασία και διασφαλίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Στη συνέχεια θα βρείτε τις πλήρεις ρήτρες σχετικά με το θέμα.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.1 Η εταιρεία SRL Mathot-Sofra, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 6, route d'Achêne – 5561 Celles-Houyet, είναι εγγεγραμμένη στο BCE με αριθμό  0417.827.203 (στο εξής θα αναφέρεται ως Mathot-Sofra), διαχειρίζεται μια διαδικτυακή τοποθεσία με διεύθυνση www.beurre-fromage.com (στο εξής η «Τοποθεσία»).

1.2 Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε (στο εξής τα «Δεδομένα») θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες βελγικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «ΓΚΠΔ»), την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, και τον νόμο της 13ης Ιουνίου 2005 με τίτλο «Νόμος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ο οποίος τροποποιήθηκε από τον νόμο της 10ης Ιουλίου 2012.

1.3 Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον Χάρτη εμπιστευτικότητας (στο εξής ο «Χάρτης») και να διερευνήσετε το περιεχόμενό του.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Ο Χάρτης αναφέρει τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επεξεργασίας και της διαχείρισης των Δεδομένων σας κατά τη χρήση της Τοποθεσίας, καθώς και τα δικαιώματά σας ως χρήστη.

2.2 Ο Χάρτης εφαρμόζεται στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία Mathot-Sofra μέσω της Τοποθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ

3.1 Κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτήν την Τοποθεσία, ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα σας με διάφορους τρόπους:

3.1.1 Δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες.

Διατηρούμε τα Δεδομένα που κοινοποιείτε στην Τοποθεσία προκειμένου να ανταποκρινόμαστε σε τυχόν αιτήματά σας.

3.1.2 Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω τεχνολογικών εργαλείων.

Όταν πλοηγείστε σε αυτήν την Τοποθεσία, τα συστήματα πληροφορικής μας μπορούν να συλλέγουν παθητικά δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP σας (Internet Protocol – Πρωτόκολλο Internet) ή τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας. Χρησιμοποιούμε επίσης Cookies, για να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας ή τις ζώνες της Τοποθεσίας που επισκεφθήκατε.

3.2 Με την επίσκεψή σας στην Τοποθεσία μας ή την κοινοποίηση των Δεδομένων σας, δέχεστε και εγκρίνετε την επεξεργασία των Δεδομένων σας που περιγράφονται στον Χάρτη. Εάν δεν εγκρίνετε ή δεν μπορείτε να εγκρίνετε τη συλλογή ή την επεξεργασία των Δεδομένων σας που περιγράφονται σε αυτόν τον Χάρτη, μην επισκέπτεστε την Τοποθεσία.

3.3 Έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με τη Cécile Mathot στη διεύθυνση 6, route d'Achêne – 5561 Celles-Houyet ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cecile.mathot@mathot-sofra.be

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Τα Δεδομένα που συλλέγουμε αποσκοπούν στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των αιτημάτων σας και των παροχών που απορρέουν από αυτά. Χρησιμεύουν, επίσης, στη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, εφόσον ενημερωνόμαστε για τα ενδιαφέροντά σας σχετικά με τις λειτουργίες, τις επιδόσεις και την υποστήριξη των υπηρεσιών μας.

4.2 Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα, χωρίς τη δική σας επίσημη απαίτηση, προκειμένου να σας παρέχουμε ενημερωτικά δελτία, εμπορικές προσφορές ή προωθητικές ενέργειες.

4.3 Μπορεί, επίσης, να οδηγηθούμε στη χρήση αυτών των Δεδομένων για να πραγματοποιήσουμε μελέτες με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

4.4 Μπορεί να οδηγηθούμε στην αποκάλυψη των Δεδομένων σας, εφόσον είναι απαραίτητο, προκειμένου να (α) τηρούμε τους ισχύοντες νόμους ή να εφαρμόσουμε κάποια απόφαση ή εντολή που εκδίδεται από Δικαστήριο ή να (β) προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα των χρηστών της Τοποθεσίας.

4.5 Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δεν επιτρέπουμε την πώληση ή τη διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες οντότητες χωρίς τη δική σας έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

5.1 Για την κατάργηση της συνδρομής στο ενημερωτικό δελτίο μας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσής σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο για κατάργηση της συνδρομής, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας μας.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1 Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 17 και 18 του ΓΚΠΔ.

6.2. Μπορείτε να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή στην έδρα της Mathot-Sofra Ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cecile.mathot@mathot-sofra.be

6.3 Προτού απαντήσουμε σε τέτοιου είδους αίτημα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ταυτοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

7.1. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα λήψης των Δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στην εταιρεία Mathot-Sofra σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία αυτών των Δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

ΑΡΘΡΟ 8: COOKIES

8.1 Τα cookies είναι δεδομένα που αποστέλλονται στο τερματικό σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε την Τοποθεσία και τα οποία περιέχουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Τα cookies επιτρέπουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην Τοποθεσία, καθώς και της πλοήγησης, και αυξάνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα κατά τη χρήση της. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της Τοποθεσίας με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Τα cookies επιτρέπουν επίσης τη διεξαγωγή ανάλυσης για τη χρήση της Τοποθεσίας.

8.2. Η Mathot-Sofra σάς ενημερώνει σχετικά με τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται στην Τοποθεσία:

  • τα cookies Ανάλυσης (Google Analytics, Facebook),

Σύμφωνα με τον νόμο της 13ης Ιουνίου 2005 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία πληροφορία που να επιτρέπει την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη του διαδικτύου και, δεδομένου ότι τίθενται σε εφαρμογή αυστηρά για λόγους τεχνικής λειτουργικότητας, δεν απαιτούν τη ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή.

8.3. Σύμφωνα με τον νόμο της 13ης Ιουνίου 2005 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η συναίνεσή σας δεν είναι απαραίτητη όταν η εγκατάσταση ενός cookies έχει ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέπει ή να διευκολύνει την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα ή είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας κατόπιν ρητού αιτήματός σας (cookies περιόδου λειτουργίας).

8.4. Μπορείτε να αρνηθείτε την εγκατάσταση των τεχνικών cookies, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται πιο κάτω σε σχέση με το λογισμικό περιήγησής σας.

8.6. Η Mathot-Sofra σάς ενημερώνει ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να μειώσει τη βέλτιστη πλοήγηση και τις λειτουργίες της Τοποθεσίας.

8.7. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να διαγράψετε τα cookies που έχουν γίνει δεκτά. Εάν θέλετε να διαγράψετε τα cookies, οι παράμετροι ή οι προτιμήσεις που ελέγχονται από τα cookies επίσης θα διαγραφούν.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των Δεδομένων που συλλέγονται, έχουμε θέσει σε ισχύ ένα πρόγραμμα προστασίας των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτά τα συστήματα. Επιπλέον, τα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας διαθέτουν κρυπτογράφηση των δεδομένων και μηχανισμό προστασίας λογισμικού.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετά την ακύρωση της εγγραφής σας για να σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητές μας, η Mathot-Sofra δεν θα αποθηκεύει πλέον τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσει και πάλι μαζί σας. Εάν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες μας, θα θέλαμε να μας διαβιβάσετε το αίτημά σας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: cecile.mathot@mathot-sofra.be

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας, τον τόπο εργασίας σας, ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας παραβαίνει τον ΓΚΠΔ.

Commission de la protection vie privée [Επιτροπή προστασίας ιδιωτικής ζωής] • Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles